Wettelijke verklaring en Privacybeleid

Lees deze voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. De materialen op deze website (de "Site") worden aangeboden door King Belgium als service aan haar klanten en mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. U mag één kopie downloaden, onderhavig aan de onderstaande bepalingen.

Door materialen van deze site te downloaden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken en er ook geen materialen van downloaden.

Handelsmerkgegevens

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van King Belgium, haar dochterbedrijven, de aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentieverleners of joint-venturepartners.
De handelsmerken en merknamen van King Belgium mogen alleen worden gebruikt zoals is toegestaan volgens deze wettelijke verklaring of met voorafgaande schriftelijke toestemming van King Belgium.
Voor elk gebruik van de handelsmerken van King Belgium bij advertenties of promoties van de producten van King Belgium is toestemming nodig.

Licentie voor beperkt gebruik/één kopie

Alle gegevens op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en software, zijn het eigendom van King Belgium of van de informatieleveranciers van King Belgium en vallen onder de bescherming van de Belgische en internationale auteurswetten. Onbevoegd gebruik of onbevoegde distributie van materialen op deze site kunnen een inbreuk zijn op auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten en zijn strafbaar.
Deze site of delen van deze site mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt, wanneer deze niet uitdrukkelijk door KING BELGIUM zijn toegestaan. U mag één kopie downloaden van de informatie die u op de sites van KING BELGIUM aantreft op één computer, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik tenzij u schriftelijk van KING BELGIUM een specifieke licentie hebt ontvangen met andere voorwaarden.
U mag de informatie niet wijzigen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden, noch vermeldingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendomsrecht uit de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u ervoor zult zorgen dat het materiaal niet onbevoegd wordt gekopieerd en dat alle werknemers – indien van toepassing – van uw organisatie zich aan deze beperkingen houden. KING BELGIUM verleent u geen uitdrukkelijk of impliciet recht onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

Uitsluiting van garantie

De informatie die op deze website staat, wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, het niet schenden van intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geval KING BELGIUM een link geeft naar een website van derden, is deze link alleen bedoeld voor het gemak van gebruikers en is KING BELGIUM niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke websites.
In geen geval is KING BELGIUM aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, inclusief en zonder beperking schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering of informatieverlies, ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie, zelfs als KING BELGIUM op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. KING BELGIUM garandeert voorts niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die in deze informatie kunnen voorkomen. KING BELGIUM kan wijzigingen in deze gegevens, of in de hier beschreven producten, op een willekeurig moment zonder kennisgeving aanbrengen. KING BELGIUM is niet verplicht de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

Diversen

KING BELGIUM kan deze voorwaarden altijd herzien door deze pagina aan te passen.
KING BELGIUM behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om (1) deze wettelijke verklaring te wijzigen; (2) publicaties te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment zonder kennisgeving te onderbreken. Wanneer bepaalde voorwaarden of bepalingen van deze wettelijke verklaring worden geacht onwettig, ongeldig, niet langer geldig of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar te zijn, zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor geenszins worden beïnvloed of verminderd.

Privacybeleid

Lees deze voorwaarden en de wettelijke verklaring zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

Beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Het is het doel van KING BELGIUM (KING BELGIUM) dat alle personen van wie door KING BELGIUM persoonlijke gegevens worden verwerkt, er altijd zeker van kunnen zijn dat de privacy van die personen zal worden gerespecteerd en dat zijn of haar persoonlijke gegevens met zorg zullen worden behandeld.
KING BELGIUM voldoet aan de nationale wetten ter bescherming van gegevens, die de verzameling en het gebruik reguleren van gegevens die verband houden met personen (persoonsgegevens), zoals de Belgische wet ter bescherming van gegevens.De wet ter bescherming van gegevens regelt de verwerking van persoonlijke gegevens en geldt voor de meeste activiteiten die KING BELGIUM onderneemt.

Informatie

Persoonlijke gegevens, inclusief gegevens als namen en adressen die u aan KING BELGIUM verstrekt, worden handmatig en met computers verwerkt.
De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden verwerkt om u de informatie en diensten te verstrekken waarom u vraagt, en voor follow-upactiviteiten op het gebied van marketing en verkoop/productontwikkeling.
KING BELGIUM kan uw naam, e-mailadres en/of postadres aan derden geven, zoals een uitvoerder of distributeur van onze producten, om aan uw aanvraag te voldoen. Namens ons kunnen die derden u de informatie en producten doen toekomen waarin u bent geïnteresseerd.
De verstrekte gegevens kunnen naar zakelijke partners in landen binnen of buiten de Europese unie worden geëxporteerd.
Onder de Belgische wet ter bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op inzage in en rectificatie van uw persoonlijke gegevens.
Deze rechten worden door KING BELGIUM zo veel mogelijk gerespecteerd om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Deze site bevat links naar andere sites. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen of de inhoud van dergelijke websites.
Deze site bevat cookies. Cookies worden op deze website gebruikt om de gebruiker toegang te bieden tot functies zoals het bestellen van informatiemateriaal en de taalkeuze.
Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, moet u deze website vervolgens verlaten.
Wanneer u vragen hebt over onze verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

OUTDATED BROWSER

For A Better Experience,Keep Your Browser UP To Date.Check Here For Latest Versions.